POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Finanse i Rachunkowość

 1. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dn. 16.12.2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych  (Dz.Urz.MF Nr 15 poz. 84)
 2. Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. - Dz.Urz.MF Nr 2 po.z 11)
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885)
 4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z dnia 3 kwietnia 2012 r. poz. 361)
 5. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności z naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168))
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (dz. U. z 2013 poz. 1485)
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 38 poz. 207)
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119)
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 44 poz.255)
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. 2013, poz. 289)
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2012 r. poz. 749)
 12. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2012 r. poz. 1282)
 13. Zarządzenie Nr 1237/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonania w planie wydatków finansowych dochodami własnymi przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału
 14. Uchwała Nr LXXXIX/2643/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 09 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
 15. Zarządzenie Nr 4434/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym
 16. Zarządzenie Nr 5281/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 02 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych oraz obsługi transportowej Urzędu m.st. Warszawy i urzędów dzielnic
 17. Uchwała Nr LXXXVIII/2592/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m. st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach
 18. Zarządzenie Nr 285/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych
 19. Zarządzenie Nr 1613/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 października 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zewnętrznej w mieście stołecznym Warszawie
 20. Zarządzenie Nr 3666/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie 
 21. Zarządzenie Nr 4434/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym. 
 22. Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r, poz. 312)
 23. Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy nr 5776/2014 z 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu stołecznemu Warszawie na 2014 rok oraz zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2014 rok.
 24. Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy nr 5721/2014 z 18 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. ujednolicenia procedur rozliczenia podatku od towarów i usług w jednostkach budżetowych m. st. Warszawy
 25. Uchwała Rady m. st. Warszawy nr LXXVII/1974/2014 z 06 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok.

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 229.944.829 | Etaty 3122 | Uczniowie 21.752 | Placówki 69 | 906 oddziałów w tym 10 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 7 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej