POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Nowe regulacje w sprawie warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów

2017-07-31 02:33

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 28 lipca 2017 r. pod poz. 1457 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna",
2) formy i zakres pomocy,
3) tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.
Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Z programu będą mogli skorzystać uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży. Maksymalne kwoty dofinansowania wahać się będą od 175 zł do 445 zł. Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1457) obowiązuje od 29 lipca 2017 r.
Pełny tekst Rozporządzenia znaleźć można na stronie internetowej:


http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1457/D2017000145701.pdf

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 251.704.126 zł | Etaty 3122 | Uczniowie 21.752 | Placówki 69 | 906 oddziałów w tym 10 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 8 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej