POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz jzyka migowego

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Deklaracja dostępności

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-10-16.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-06.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • Nie wszystkie grafiki posiadają tekst alternatywny.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-28.

 

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:
  FIREFOX, CHROME, MICROSOFT EDGE
  1. [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
  2. [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

  OPERA
  1. [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
  2. [SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Michalski, s.michalski@eduwarszawa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 22 27 75607 .

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy znajduje się przy ulicy Rogalińskiej 2 w Warszawie.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanki Rogalińska 01 i 02, Szpital Wolski 02
Dojazd tramwajem: przystanki Rogalińska 03 i 04, Kasprzaka, Szpital Wolski 03 i 05
Dojazd metrem: stacja Płocka.

 

Budynek oraz dostęp do budynku nie jest przystosowany do dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. Za drzwiami wejściowymi do budynku znajduje się przestrzeń manewrowa łącząca schody do kondygnacji podziemnej (piwnicy) oraz schody prowadzące do kondygnacji I (parteru) budynku.
W całym budynku brak jest windy. W obiekcie nie ma toalety dedykowanej osobom z niepełnosprawnościami.

 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062) w indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

Dostęp alternatywny polega w szczególności na:

 • Zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
 • Zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub
 • Wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizacje potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

W związku z powyższym z uwagi na występujące w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy bariery architektoniczne uniemożliwiające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym, Dyrektor DBFO-Wola wprowadza dla interesantów dostęp alternatywny.

 

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą komunikacji elektronicznej, wsparcia innej osoby.

Chęć skorzystania z pomocy w postaci wsparcia innej osoby, można składać poprzez ePUAP, drogą elektroniczną na adres sekretariat.dbfowol@eduwarszawa.pl , poprzez fax na numer 22 27 75698 lub listownie na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy
ul. Rogalińska 2
01-206 Warszawa.

 

Załączniki:
Informacja o braku dostępności
Wniosek o zapewnienie dostępności
Wniosek z zadaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej

 

 

Aplikacje mobilne

brak

 

Dodatkowe informacje

 

 • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): ETR.pdf
 • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://dbfo-wola.waw.pl/dostepnosc
 • Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego: https://tlumacz.migam.org/warszawa-dzielnicowe-biuro-finansow-oswiaty-wola-rogalinska-2
 • W budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy znajduje się przenośna pętla indukcyjna.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.
 • Schody w budynku zostały specjalnie oznakowane w celu ułatwienia poruszania się osobom słabowidzącym.
 • Pracownicy Biura zapewniają wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami.

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 503 094 670 zł | Etaty 3678 | Uczniowie 27517 | Placówki 69 | 1128 oddziały w tym 23 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej