POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R  W  K   Czcionka   A  +A  A++  Tumacz Migam

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Deklaracja dostępności

1. Nazwa podmiotu publicznego

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy.

 

2. Data publikacji i aktualizacji

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-16 r.

Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-24 r.

 

3. Dane kontaktowe

 

Osoba do kontaktu: Tomasz Zarzycki

Email: tzarzycki@dbfo-wola.waw.pl

Telefon: + 48 22 27 75666

 

4. Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 • Brak wersji czytanej – lektora
 • Brak wersji językowej

 

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-01 r.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez Biuro Audytu Wewnętrznego , ul. Wojciecha Górskiego 7 , 00-033 Warszawa

 

6. Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

7. Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

8. Dokumenty

 

Na stronach Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Wola znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

 

9. Dodatkowe informacje

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje:

 • „Wersja kontrastowa”
 • „Wersja tekstowa”
 • „Powiększanie i pomniejszanie czcionki”

 

KONTRAST

 

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

 

ZMIANA ROZMIARU STRONY

 

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA

 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [-] aby pomniejszyć widok

 

OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ

 

Na stronie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

 

10. Dostępność architektoniczna

 

DOSTĘP ALTERNATYWNY

 

Budynek Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy znajduje się przy ulicy Rogalińskiej 2 w Warszawie.
 

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanki Rogalińska 01 i 02, Szpital Wolski 02
Dojazd tramwajem: przystanki Rogalińska 03 i 04, Kasprzaka, Szpital Wolski 03 i 05
Dojazd metrem: przystanek Płocka

 

Budynek oraz dostęp do budynku nie jest przystosowany do dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. Za drzwiami wejściowymi do budynku znajduje się przestrzeń manewrowa łącząca schody do kondygnacji podziemnej (piwnicy) oraz schody prowadzące do kondygnacji I (parteru) budynku.
W całym budynku brak jest windy. W obiekcie nie ma toalety dedykowanej osobom z niepełnosprawnościami.
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062) w indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
Dostęp alternatywny polega w szczególności na:

 • Zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
 • Zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub
 • Wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizacje potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

W związku z powyższym z uwagi na występujące w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy bariery architektoniczne uniemożliwiające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym, Dyrektor DBFO-Wola wprowadza dla interesantów dostęp alternatywny.
Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą komunikacji elektronicznej, wsparcia innej osoby.

 

Chęć skorzystania z pomocy w postaci wsparcia innej osoby, można składać poprzez ePUAP, drogą elektroniczną na adres sekretariat@dbfo-wola.waw.pl , poprzez fax na numer 22 53-56-124 lub listownie na adres:
 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy
ul. Rogalińska 2
01-206 Warszawa

 

Załączniki:

 

11. Udogodnienia

 • W budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy znajduje się przenośna pętla indukcyjna.
 • O działalności biura możemy dowiedzieć się przy pomocy języka łatwego do czytania ETR oraz Polskiego Języka Migowego PJM.
 • DBFO-Wola zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) on line.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.
 • Schody w budynku zostały specjalnie oznakowane w celu ułatwienia poruszania się osobom słabowidzącym.
 • Pracownicy Biura zapewniają wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 378 769 632 zł | Etaty 3640 | Uczniowie 27104 | Placówki 69 | 1104 oddziały w tym 22 oddziały kursów kwalifikacyjnych | 27 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej