POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

R   W   K          Czcionka   A     +A     A++

Slider 4 DBFO Wola 1
Slider 8 DBFO Wola 5
Slider 6 DBFO Wola 3
Slider 10 DBFO Wola 7
Slider 9 DBFO Wola 6
Slider 11 DBFO Wola 8
Slider 7 DBFO Wola 4

Finanse i Rachunkowość

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz.U. 2019 poz. 554)
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240)
 2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350)
 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności z naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2005 nr 14 poz. 114)
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 poz. 1485)
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 38 poz. 207)
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2018 poz. 109)
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 z późn. zm.)
 8. Zarządzenie Nr 1237/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonania w planie wydatków finansowych dochodami własnymi przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału
 9. Uchwała Nr LXXXIX/2643/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 09 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
 10. Zarządzenie Nr 1199/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym
 11. Zarządzenie Nr 782/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych oraz obsługi transportowej Urzędu m.st. Warszawy i urzędów dzielnic
 12. Uchwała Nr LXXXVIII/2592/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m. st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach
 13. Zarządzenie Nr 42/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych
 14. Zarządzenie Nr 1613/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 października 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zewnętrznej w mieście stołecznym Warszawie
 15. Zarządzenie Nr 828/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie
 16. Zarządzenie Nr 1199/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym.
 17. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535)
 18. Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy nr 5721/2014 z 18 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. ujednolicenia procedur rozliczenia podatku od towarów i usług w jednostkach budżetowych m. st. Warszawy

 

wróć

 Partnerzy 4Partnerzy 5Partnerzy 6 Partnerzy 7Partnerzy 8

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 335 188 207 zł | Etaty 3.366 | Uczniowie 24.501 | Placówki 68 | 1.018 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 28 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej