POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Oświata

 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017, poz. 2198)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002198

 

 1. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1189)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001189

 

 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 2203)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002203

 

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 217)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000217

 

 1. Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 128)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000128

 

 1. Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 149)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000149

 

 1. Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1764)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001764

 

 1. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 986)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000986

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2017 r., poz. 1657)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001657

 

 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002203

 

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111390814

 

 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2184)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002184

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110060023

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 1992 r. w sprawie zasad i warunków zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi (Dz.U. z 1992 r. nr 85, poz. 432)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19920850432

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 279)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960600279

 

 1. Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN z 2000 r. nr 4, poz. 20)

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/60531113700-1.pdf

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (Dz.U. z 2001 r. nr 1, poz. 5)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010010005

 

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 maja 2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej (Dz.U. z 2001 r. nr 52, poz. 550) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010520550

 

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. z 2001 r. nr 128, poz. 1418)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011281418

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 189, poz. 1393)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061891393

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki. (Dz.U. z 2002 r. nr 3, poz. 28)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDu20020030028

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030060069

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. nr 6, poz. 35)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100060035

 

 1. Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz.MF z 2011 r. nr 2, poz. 11)

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1194939/DZIENNIK+URZ%C4%98DOWY+MINISTRA+FINANS%C3%93W+NR+2+Z+DNIA+11+MARCA+2011+R.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. (Dz.U. z 2002 r. nr 223, poz. 1869)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022231869

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. z 2001 r. nr 71, poz. 737)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010710737

 

 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. z 2008 r. nr 205, poz. 1283)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082051283

 

 1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U. z 2014 r., poz. 1934)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001934

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. z 2001 r. nr 135, poz. 1516)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011351516

 

 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2014 r., poz. 686)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000686

 

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 512)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000512

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. nr , poz. 393)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000393

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 1129)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001129

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. nr 184, poz. 1436)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091841436

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. nr 60, poz. 373 z późn. zm.)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100600373

 

 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenie przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2011 r. nr 187, poz. 1118)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111871118

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (Dz.U. z 2002 r. nr 56, poz. 506)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020560506

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 498)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000498

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000452

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz.U. z 2015 r., poz. 1248)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001248

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000188

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r., poz. 1249)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001249

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. (Dz.U. z 1997 r. nr 12, poz. 67)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970120067

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. z 2015 r., poz. 31)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000031

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1399)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001399

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 170)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000170

 

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 927)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000927

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r., poz. 610)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000610

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz. 586)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000586

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2017 r., poz. 481)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000481

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1281)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001281

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1509)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001509

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 447)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000447

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r., poz. 184)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000184

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 843)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000843

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r., poz. 1170)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001170

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000204

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020460432

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r., poz. 977)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000977

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz.U. z 2012 r., poz. 957)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000957

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1113)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001113

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r., poz. 532)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000532

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1632)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001632

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1627)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001627

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r., poz. 1616)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001616

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r., poz. 1611)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001611

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1635)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001635

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1659)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001659

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1587)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001587

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992 r. nr 36, poz. 155)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19920360155

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2014 r., poz. 1157 z późn. zm.)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001157

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1453)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001453

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2017 r. nr , poz. 1663)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001663

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1658)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001658

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001591

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1655)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001655

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1654)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001654

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. (Dz.U. z 2002 r. nr 13, poz. 125)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020130125

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 671)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000671

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001597

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000356

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017 r., poz. 1606)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001606

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. 2017 poz. 11171627)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001117

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie

dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U.2011 Nr 175, poz. 1042)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111751042

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r., poz. 703)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000703

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1546)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001546

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1569)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001569

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1562)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001562

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1743)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001743

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1653)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001653

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001646

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1644)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001644

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1625)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001625

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2017 r., poz. 860)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000860

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r., poz. 649)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000649

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1534)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001534

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r., poz. 1512)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001512

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001575

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1578)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001578

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001603

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1322)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001322

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1451)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001451

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 395)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000395

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000199

 

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz.U. z 2018 r., poz. 190)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000190

 

 1. Uchwała Nr LIV/1333/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Uchwaly/Rada_m__st__Warszawy/2017/sierpien/LIV_1333_2017.htm

 1. Uchwała Nr LXII/1796/2005 Rady m. st. Warszawy z dnia 24 listopada 2005 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/7B7B98F2-C94C-44A2-ACE6-5FE240A2C29F,frameless.htm

 

 1. Uchwała Nr LIV/1332/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów.

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Uchwaly/Rada_m__st__Warszawy/2017/sierpien/LIV_1332_2017.htm

 

 1. Zarządzenie Nr 701/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników oraz jednolitego stroju

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/1F7ED3DF-98B7-49BA-BD3D-240B11513D32,frameless.htm

 

 1. Zarządzenie Nr 2159/2005 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego zasady obniżania i niepobierania opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w odniesieniu do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawa

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E869354C-D13C-4887-BDFF-6AE34056F061,frameless.htm

 

 1. Uchwała Nr LVII/1633/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Uchwaly/Rada_m__st__Warszawy/2013/czerwiec/LVII_1633_2013.htm

 1. Uchwała Nr XXI/424/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/9107EFF0-60E0-45ED-8388-96DE1B04EF03,frameless.htm

 

 1. Uchwała Nr XXIII/463/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/474B32A9-4D9C-4656-864C-00C8A97449FD,frameless.htm

 

 1. Zarządzenie Nr 1302/2017Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/2017/sierpien/1302_2017.htm

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 330 190 197 zł | Etaty 3.366 | Uczniowie 24.501 | Placówki 68 | 1.018 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 19 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej