POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Od 16 kwietnia br. obowiązuje wyższy próg stosowania ustawy Pzp

2014-03-16 01:46

W dniu 14 marca 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Kluczowa zmiana wynikająca z przedmiotowej ustawy dotyczy podwyższenia tzw. progu bagatelności z 14.000 euro do 30.000 euro.

 

Nowy próg

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [dalej również: ustawa pr.z.p.] w brzmieniu uwzględniającym zmianę, którą przewiduje nowelizacjizacja, ustawy pr.z.p. nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Mając na względzie obowiązujący od dnia 1 stycznia br. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (4,2249), próg bagatelności po zmianach wyniesie więc 126.747,00 zł (bez podatku od towarów i usług).

 

Co trzeba zmienić w związku z podwyższeniem progu?

 

Podwyższenie progu będzie miało istotny wpływ na funkcjonowanie „zamawiających" w rozumieniu ustawy pr.z.p., w tym jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw), ich związków, jednostek budżetowych (np. szkół, przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej), samorządowych zakładów budżetowych, samorządowych instytucji kultury, spółek komunalnych itd. Zmiany trzeba będzie z całą pewnością uwzględnić między innymi w następujących obszarach:
1. sporządzanie planów zamówień,
2. ustalanie wartości szacunkowej zamówień,
3. prowadzenie ewidencji zamówień podprogowych,
4. opracowywanie sprawozdań z udzielonych zamówień (art. 98 ustawy pr.z.p.),
5. treść wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień podprogowych.

 

Co jeszcze poza podwyższeniem progu?

 

Omawiana ustawa – poza kilkoma innymi zmianami – wprowadza także szereg nowych wyłączeń obowiązku stosowania ustawy pr.z.p., – z których część będzie istotna dla samorządu terytorialnego. Zmiany te mogą, między innymi, zainteresować samorządowe instytucje kultury, które nie będą miały obowiązku stosować ustawy zamówień pr.z.p., udzielając zamówień – o wartości mniejszej niż 207.000 euro (874.554,30 zł bez podatku od towarów i usług) – na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie będą służyć wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności [dalej również: zamówienia z zakresu działalności kulturalnej].
Brak obowiązku stosowania ustawy pr.z.p. przy udzielaniu opisanych wyżej zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej nie będzie jednoznaczny z całkowitą swobodą zamawiającego przy zawieraniu takich umów. W związku z wprowadzeniem wskazanego wcześniej wyłączenia, przedmiotowa nowelizacjizacja obejmuje też bowiem zmiany w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – które wprowadzają odrębne zasady udzielania zamówień wyłączonych z reżimu przepisów ustawy pr.z.p. Wedle tychże odrębnych zasad, zamawiający będą zobligowani do udzielania wspomnianych zamówień z zakresu działalności kulturalnej w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. Dodatkowo, zamawiający udzielając omawianego zamówienia z zakresu działalności kulturalnej będzie obowiązany do zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także do niezwłocznego zamieszczania informacji o udzieleniu zamówienia.

 

Przepisy przejściowe

 

Omawiana nowelizacjizacja wskazuje między innymi, że przepisy dotychczasowe (w tym te przewidujące próg bagatelności wynoszący 14.000 euro) stosuje się: 1) do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, 2) do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych po dniu wejścia w życie nowelizacji w następstwie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 330 190 197 zł | Etaty 3.366 | Uczniowie 24.501 | Placówki 68 | 1.018 oddziałów w tym 9 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 19 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej