POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Zakup i sukcesywne dostawy środkami transportu oferenta do siedziby zamawiającego artykułów biurowych zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 1 - nabór ofert zakończony

2019-01-21 12:35

Wybrana oferta :

NIKART Paweł Porębski , al. Prymasa Tysiąclecia 66 , 01-424 Warszawa

Informacja o wyboże oferty

Ogłoszenie

Formularz oferty

Załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe

 

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup i sukcesywne dostawy środkami transportu oferenta do siedziby zamawiającego artykułów biurowych zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 1
dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy.

 

 

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie do dnia 15 grudnia 2019 r.

 

Kryterium oferty – cena: 60.%

 

Inne: jakość artykułów przedstawionych w ofercie - 40%

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

 

  1. Zamawiający ma prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych artykułów objętych granicami zamówienia ± 20% oraz zmiany poszczególnych artykułów objętych ofertą cenową w zakresie wartości zawartej umowy.
  2. W przypadku zmiany kwoty określającej wartość umowy sporządzony zostanie aneks określający wartość ostateczną umowy.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych i ilościowych artykułów w ramach wartości określonych w zawartej umowy.
  4. Zamawiający prosi oferentów o dostarczenie łącznie z ofertą cenową pokazowych, następujących artykułów biurowych:

 

  1. Zszywacz biurowy zszywający min. 30 kartek
  2. Długopisy żelowe (dobrej jakości) granatowe np. typu Pentel, Rystor, UNI z końcówką 0, 5 mm, zapewniający lekkość pisania, gwarantujący optymalną możliwość opisywania faktur samokopiujących, bez efektu rozmazywania się.
  3. Korektory w taśmie - dł. taśmy 10 m. np. typu Pelikan
  4. Organizer nabiurkowy z pionowymi i poziomymi pojemnikami na długopisy, karteczki
  5. Gumki do ścierania np.typu Pentel (miękkie)
  6. Papier xero format A-4 – ( 10 kartek) min. 80g/m2

Po dokonanej ocenie jakościowej przedstawione artykuły zostaną zwrócone oferentom.

 

Ofertę prosimy przesłać w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r. pocztą na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m. st. Warszawy, ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa

Faksem na numer: 22535 61 24 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy:

sekretariat@dbfo-wola.waw.pl, złożyć osobiście w siedzibie DBFO – Wola m. st. Warszawy,

01-206 Warszawa, ul. Rogalińska 2 do godz. 1500 dnia 25 stycznia 2019 r.

wróć

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 307.969.593 zł | Etaty 3318 | Uczniowie 23.714 | Placówki 68 | 1001 oddziałów w tym 7 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 15 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej