POSIADAMY CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY EN ISO 9001:2015

                Czcionka   A     +A     A++

Aktualności

Ilość artykułów: 99

WARSZAWSKIE INICJATYWY EDUKACYJNE

W ramach XI edycji programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne placówki oświatowe dzielnicy Wola m. st. Warszawy otrzymały w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 dofinansowanie w kwocie 122.590 zł na realizację 18 projektów. Program będzie realizowany w: • 4 szkołach podstawowych – 5 projektów na kwotę 17.816 zł, • 1 przedszkolu – 1 projekt na kwotę 5.900 zł, • 2 gimnazjach – 3 projekty na kwotę 21.971 zł, • 5 Liceach Ogólnokształcących – 6 projektów na kwotę 54.437 zł, • 2 Zespołach Szkół Zawodowych – 3 projekty na kwotę 22.466 zł,

więcej

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

W ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej szkoły otrzymały w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 dofinansowanie w kwocie 13.920 zł na realizację następujących projektów: • Zespół Szkół Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13 na projekt: „Warsztaty z zakresu artystycznej, studyjnej i plenerowej fotografii przygotowujące do aktywnego i świadomego udziału w życiu kulturalnym miasta". • XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida przy ul. Obozowej 60 na projekt: „Sztuka fotografowania – Warszawa miejscem inspiracji – warsztaty fotograficzno-przyrodnicze". • CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia przy ul. Złotej 58 na projekt: „Maski i absurdy teatru S. Mrożka – warsztaty teatralno-literackie dla młodzieży przygotowujące do III edycji konkursu w Teatrze Polskim w Warszawie".

więcej

Ustawa okołobudżetowa (odpis za ZFŚS, środki na doskonalenie nauczycieli)

W 2016 r. nie zmieni się wysokość odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. Do ustalenia tego odpisu, tak samo jak w 2015 r. , będzie miała zastosowanie kwota bazowa obowiązująca w dniu 01.01.2012 r., czyli 2618,10 zł. Wysokość odpisu na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi nadal ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku ogłoszonego przez Prezesa GUS. Wynagrodzenie to wynosi 2917,14 zł. Nie zmienią się też zasady wyliczania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Podstawa prawna: ustawa z dn. 28.12.2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2199 ).

więcej

Program Rządowy „ Bezpieczna + ”

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy ul. Jana Pawła 69 jako jedyna szkoła na terenie m. st. Warszawy otrzymała wsparcie finansowe w ramach dotacji celowej na realizację programu „ Bezpieczna + ". Celem programu jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 spełnił warunki programu i otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 67.792 zł . Wkład własny szkoły wyniesie 16.948 zł. Ogółem koszty realizacji programu wyniosą 84.740 zł.

więcej

Wykonanie wydatków budżetu oświaty w 2015 roku

Ogółem na kwotę – 194.177.218,61 zł - 99,88 % planu w tym : - wydatki płacowe - 162.064.478,92 zł - 99,99 % - wydatki rzeczowe - 28.217.887,38 zł - 99,82 % - wydatki majątkowe - 345.500 zł - 100 % - zadania dodatkowe - 3.549.352,31 zł - 95,2 % m.in. doskonalenie zawodowe nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów, pozostałe działalności.

więcej

Program Informatyzacji Szkół Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

W 2015 roku Dzielnica Wola m. st. Warszawy przeznaczyła prawie 1 milion zł na realizację Programu Informatyzacji Szkół. W programie uczestniczyły szkoły podstawowe, gimnazja oraz Licea Ogólnokształcące. Ponad 30 szkół Dzielnicy Wola otrzymało środki finansowe na zakup komputerów oraz sprzętu informatycznego do pracowni informatycznych w celu zapewnienia wysokiej jakości realizacji programów dydaktycznych.

więcej

Zmiana zasad oskładkowania umów zleceń

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1831 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady oskładkowania umów zleceń. W dalszym ciągu, co do zasady umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. W przypadku umów zawieranych nie z własnym pracodawcą zleceniobiorca będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom z tej umowy zlecenia, która została zawarta jako pierwsza. Jeśli zleceniobiorca w danym miesiącu nie uzyska przychodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (1850 zł w 2016 r.) z pierwszej umowy o pracę, wówczas będzie objęty ubezpieczeniami społecznymi ze wszystkich umów zleceń, które w wyniku sumowania uzyskają przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z art. 9 ust. 2c ww. ustawy.

więcej

Nowy kurs złotego w stosunku do euro i nowe progi unijne

Od 1 stycznia 2016 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749 zł. Tym samym zmienił się próg kwotowy obligujący do stosowania ustawy, który wynosi 125.247,00 zł netto. Podstawą prawną tej regulacji jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254).

więcej

Oświata na Woli w liczbach :

Budżet 251.704.126 zł | Etaty 3122 | Uczniowie 21.752 | Placówki 69 | 906 oddziałów w tym 10 oddziałów kursów kwalifikacyjnych | 8 projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej